18ixv3fdp8bdhktzyihil0i8gttoir

Artist Feature: Jonas A. Larsen (English/Norwegian)

An Interview With An ArtRage Artist

 

Jonas A Larsen is an illustrator and cartoonist from Norway. We invited him to talk about his work and illustrating the children’s book series “Explodera”, written by Nina Bay.

Jonas A Larsen er illustratør og tegneserieskaper fra Norge. Vi inviterte ham til å snakke om sitt arbeid og om illustrerer barnebok-serien “Explodera”, skrevet av Nina Bay.

Eksplodera front cover jonas a larsen banner
Part of the cover for “Explodera”

This interview is in both English and Norwegian. English questions and answers are on the left. Norwegian questions and answers are on the right. Any mistakes are made by Ambient Design staff (who don’t speak Norwegian).

Dette intervjuet er på både engelsk og norsk. Engelsk spørsmål og svar er på venstre side. Norske spørsmål og svar er på rett. Eventuelle feil er gjort av Ambient Design ansatte (som ikke snakker norsk).

ArtRage Editions: ArtRage 4.5

Platforms: Mac OS 10.11

Background: Traditional Art

Who are you? What do you want the internet to know about you?

Born in 1991, grew up in Larvik where I am now living again, after studies. When I cannot draw, I go along the streets in the city, drinking coffee in the sun (or in every kinds of weather, but I really love drinking coffee in the sun at a street café) and enjoying the moods surrounding me. And reading books. Lots of books.

Where are you from?

I come from the cold planet Hoth from the Star Wars universe, or Norway, as it is more commonly known. More specifically, I live in Larvik and have also lived in Oslo for some years.

What kind of artist are you? What kind of subjects do you draw? (How would you describe your style and/or theme?)

I am a freelancer so I draw quite a variety of things. At the moment I work mostly with books, record/LP/single covers, comics and posters. Since I do different things there will be some different styles and designs, but I like drawings that are detailed and simple at the same time. Drawings where you can discover new things every time you look at them.

When I’m not doing assignments, I create improvised cartoons and various individual subjects; portraits, and designs inspired by popular culture and landscapes. In my portraits, I like to draw simple yet detailed, with a few bright colors to recreate the atmosphere with a personal commentary.

Hvem er du? Hva vil du at folk skal vite om deg?

Født i 1991, vokst opp i Larvik hvor jeg bor fremdeles i tillegg til at jeg holder litt til i Oslo også. Når jeg ikke tegner går jeg gatelangs I byen, drikker kaffe i sola og nyter stemninger. Og leser bøker. Masse bøker.

Hvor er du fra?

Jeg kommer fra den kalde planeten Hoth fra Star Wars-universet, eller Norge som det er mer kjent som I virkeligheten. Bor nærmere bestemt I Larvik og Oslo.

Hva slags artist er du? Hva slags fag trekker du? (Hvordan vil du beskrive stilen din?)

Jeg er freelancer så jeg tegner ganske mye forskjellig. Nå jobber jeg mest med bøker og plakater. I tillegg har jeg blant annet gjort magasinillustrasjon, LP-artwork og håndtegnede illustrasjoner til musikkvideo. Siden jeg gjør forskjellige ting blir det en del ulike stilarter og motiv, men jeg liker tegninger som er detaljerte og enkle på samme tid. Tegninger man kan oppdage nye ting ved hver gang man ser på dem.

Når jeg ikke gjør oppdrag lager jeg for eksempel improviserte tegneserier og ulike enkeltmotiver; både portretter, motiv med inspirasjon fra populærkultur og landskap. I portrettene mine liker jeg å tegne enkelt, men samtidig detaljert og med få, lyse farger som skal gjenskape stemningen motivene gir meg personlig. Jeg liker å tenke på det som litt slow, behagelig blues.

sam fanzine part 1 by Jonas A Larsen
Sam Fanzine Cover part 1
Playroom Festival Poster by Jonas A Larsen
Playroom Festival Poster

What platforms do you use to draw?

Mac OS X Yosemite. But I have to get myself an iPad version as well, I like the idea of creating things while I take the bus or subway. Maybe I can try to paint a little more on the iPad than I do on the Mac!

Do you come from a digital or traditional art background?

I come from a traditional background, but for the last two years I have drawn mostly digitally. My basic knowledge came from traditional tools, but I’ve learned a lot since I began to explore the magic of digital tools. One of my goals is to get my digital works to seem like handmade art, while having a digital touch. I hope that makes sense…

How long have you been using ArtRage? How did you come across the program?

Two years. I came across the program when I bought my first Wacom tablet: A Wacom Intuos. I fell in love immediately with the opportunities that lay in the program that came with the tablet. Now I’ve upgraded to the Cintiq, and a newer version of ArtRage, but my love for the program is equally strong.

Do you use other programs or traditional media?

I work mainly digitally, but occasionally I use traditional tools so as to not forget it completely. When I am drawing things for myself it is usually with pens, brushes and pencils. If I get an order for something that will be up on a wall I’d most likely do it traditionally. Otherwise, I prefer to draw digitally.

With digital work I work in ArtRage. Sometimes I use a little Photoshop, plus InDesign for any design work, but I prefer ArtRage and have it as a main tool.

Hvilke plattformer bruker du å tegne?

Mac OS X Yosemite. Men jeg må skaffe meg en iPad-versjon også, tanken på å lage ting mens jeg tar buss eller t-bane frister. Kanskje jeg kan prøve å male litt mer på iPad enn jeg gjør på Macen!

Kommer du fra et digitalt eller tradisjonell kunst bakgrunn?

Jeg kommer fra en tradisjonell bakgrunn, men de siste to årene har jeg tegnet mest digitalt. De grunnleggende kunnskapene mine kom med tradisjonelle verktøy, men jeg har lært utrolig mye siden jeg begynte å utforske magien i digitale verktøy. Ett av målene er dog å få mine digitale arbeider til å se mest mulig håndlaget ut, samtidig som de har en digital touch. Jeg håper det gir mening …

Hvor lenge har du brukt ArtRage? Hvordan fikk du kommer over programmet?

To år. Jeg kom over programmet når jeg kjøpte mitt første Wacom-brett: En Wacom Intuos. Jeg forelsket meg umiddelbart i mulighetene som lå i programmet som fulgte med brettet. Nå har jeg oppgradert til Cintiq, og til en nyere versjon av ArtRage, men min kjærlighet til programmet er like sterk.

Bruker du andre programmer eller tradisjonelle medier?

Jeg jobber hovedsakelig digitalt, men det hender jeg bruker tradisjonelle verktøy for å ikke glemme det helt. Om jeg får en bestilling på noe som skal opp på en vegg vil jeg nok mest sannsynlig gjøre det tradisjonelt. Ellers foretrekker jeg å tegne digitalt.

Med digitale arbeider jobber jeg i ArtRage. Det hender jeg bruker litt PhotoShop, pluss InDesign for noe designjobber, men jeg foretrekker ArtRage og har det som hovedverktøy.

Comics info illustration by Jonas A Larsen
Comics info illustration

About The Book: Eksplodera

Exsplodera is a Norwegian children’s book series about a small, angry witch written by Nina Bay, and illustrated by Jonas A. Larsen. There are currently two published books in the series, and this interview talks about book one, Den Lille Heksa Son Alltid Er Sint (The Little Witch Who Is Always Angry).

What is the book about? Who would enjoy it?

It is a nice children’s book written by Nina Bay. It is her debut as a writer and mine as a children’s illustrator. It is about a small, angry witch who lives in the woods. Eksplodera (which is a play on the word eksplodere in Norwegian, wich means expolode) is her name and she is so small that when she yells, it just sounds like a hum. At night she practices magic tricks, during the day she likes to visit friends.

The book is suitable for several age groups: Children who just like to look at the pictures, the ones who are read to, and those who have started reading. It is a fun and creative story that I think most will like. And I am very proud to have been allowed to illustrate it.

Tell us about the process of making the illustrations! E.g. How did you create them? What did you need to do to make sure they told a story? How did you come up with the design of the main character?

The illustrations were developed in collaboration with the author from the beginning. I create some sketches to establish the scene, then send them to her and get feedback. After this I do some more extensive sketches and clean up the suitable ones. Then they are painted.

After coloring I get feedback again and if everything seems fine, I draw over them with slightly thicker pen adding various details, textures and shadows. We talked constantly throughout the process, so that the drawings were as close to the book’s words as possible. And so they would tell the story along with the text.

Hva handler boken om? Hvem ville nyte det?

Det er en fin barnebok skrevet av Nina Bay. Den er hennes debut som forfatter og min som barnebokillustratør. Den handler om en liten, sint heks som bor i skogen. Eksplodera heter hun og er så liten at når hun kjefter høres det bare som en summing. Om nettene øver hun seg på magiske triks, om dagene vil hun helst besøke venner. I stedet blir hun stadig forstyrret av det verste hun vet: Drage-latter.

Boken passer for flere alderstrinn: Barn som ser på bildene, de som blir lest for og de som har begynt å lese selv. En morsom og kreativ historie som jeg tror de fleste vil like. Og som jeg er veldig stolt av å ha fått lov å illustrere.

Fortell oss om prosessen med å lage illustrasjonene! F.eks Hvordan fikk du lager dem? Hva gjorde du trenger å gjøre for å sørge for at de fortalte en historie? Hvordan kom du opp med utformingen av hovedpersonen ?

Illustrasjonene er utviklet I samarbeid mellom forfatteren og meg fra begynnelsen av. Jeg lager noen enkle skisser for å finne scenen, sender til henne og får tilbakemeldinger. Etter dette gjør jeg litt mer omfattende skisser og rentegner. Så blir de fargelagt.

Etter fargelegging får jeg tilbakemeldinger igjen og om alt ser fint ut tegner jeg over med litt tykkere penn og legger til ulike detaljer, teksturer og skygger. Vi hadde dialog gjennom hele prosessen, slik at tegningene ble så tett opptil bokas tekster som mulig. Og slik at de skulle fortelle historien sammen med teksten.

Eksplodera front cover by Jonas A Larsen
Eksplodera front cover
eksplodera illustration by Jonas A Larsen
Illustration from “Explodera”

General Artwork

What ArtRage works or projects are you most proud of?

Oh, it is hard to pick between your babies. I am perhaps most proud of the children´s books I have illustrated; some booklet artwork and design for a Norwegian slowrock psychedelic band named marOder and the comics.

I was involved in a project called Oslo 24H where 24 artists were drawing 24 comic pages in 24 hours. I’m very pleased with the results, though one must kill some darlings along the way. You learn so much in that progress, and I was actually painting some of the backgrounds. I have never done that before in a comic nor any other work I have done.

How do you choose what to draw?

When I create things for myself, privately, I often like to draw because I see a photo with a special atmosphere; hear music that gives an idea or mood; read something, and so on. I can also go into the streets and end up full of ideas. Sometimes completely original ideas, sometimes about how I can convey a portrait or scene in the best possible way.

Hvilke andre ArtRage arbeider eller prosjekter er du mest stolt av? Er de som alle andre liker? Fortell oss om dem!

Bokillustrasjonene er det jeg er mest stolt av, men jeg liker godt portrettene og de andre motivene jeg har gjort også. Det virker som om en del også liker de tingene jeg gjør på fritiden, disse små egne prosjektene, men det hender gjerne at de tingene jeg er mest fornøyd med ikke får så mye oppmerksomhet. Eller likes som det heter i våre dager. Men det går helt fint, de er likevel en del av babyflokken!

Ellers var jeg med på et prosjekt kalt Oslo 24H I sommer, der vi tegnet 24 tegneserie-sider på 24 timer. Det er jeg også veldig fornøyd med, selv om man må kill some darlings underveis. Jeg lærte kjempemasse og ser frem til å gjør et nytt forsøk i sommer!

Hvordan velger du hva du skal tegne?

Når jeg lager ting for min egen del, privat, får jeg ofte lyst til å tegne om jeg ser et fotografi med en spesiell stemning; hører musikk som gir en ide eller stemning; leser noe og så videre. Jeg kan også gå I gatene og bli full av ideer. Noen ganger helt originale ideer, andre ganger til hvordan jeg kan formidle et portrett eller motiv på best mulig måte.

The Man With No Name by Jonas A Larsen
The Man With No Name
24 h comic by Jonas A Larsen
24 hour comic

How would you normally create a picture? What is your process?

I draw with 10% thick ink pen over blueprints before coloring with the fill tool. After the colors are in place I draw all the ink lines with the ink pen ranging from 13% to 16% in size, with varying smoothness to get slightly thicker, smoother lines that also covers any rough edges. Afterwards, I add effects like shadows, lighting and so on. As mentioned, I use a pencil to shade. If I need a special light or magic from a magic wand, then I do this with a 13% crayon. Some times I also use a pencil with watercolor paint for other effects, but not very often.

Are you trying to tell a particular story/convey a certain meaning, or just basing it on what looks good? What response do you want from people?

As a rule, I try to communicate something, or illustrate a meaning or a particular theme. I like that I do not think that everything must look very nice out as long as there is a meaning behind it, and / or a reason why I draw it on either referred. What I want to tell can be anything from a particular mood or feeling, or a story or a statement I have at heart.

Regarding the audience, the strength of their response and what it is depends on what kind of things I make. If it gives people something, in some way, I am happy. It’s really nice to hear “It’s nice,” but it is especially meaningful if the work gives them something special or moves them.

Hvordan ville du normalt skape et bilde? Hva er prosessen?

Jeg tegner så alt med 10 % blekkpenn over skissene før jeg fargelegger med fylleffekt. Etter at fargene er på plass tegner jeg over alle tusjlinjene med alt fra 13 % til 16 % blekkpenn, med varierende glatthet for å få litt tykkere, glattere linjer som også dekker eventuelle fargeskjøter. Etterpå legger jeg på effekter som skygge, lys og så videre. Som nevnt bruker jeg blyant til å skyggelegge. Trenger jeg et spesielt lys eller magi fra en tryllestav gjør jeg dette med en 13 % fargestift. Det hender også jeg bruker en pensil med vannmaling for andre effekter, men det er ikke so ofte.

Prøver du å fortelle en spesiell historie / formidle en viss betydning, eller bare basere det på hva som ser bra ut? Hva respons vil du med folk?

Som regel prøver jeg å fortelle noe, eller illustrere en mening eller et spesielt tema. Jeg er sånn at jeg ikke tenker at alt må se veldig fint ut så lenge det er en mening bak, og/eller en grunn til at jeg tegner det på ene eller andre viset. Hva jeg ønsker å fortelle kan være alt fra en spesiell stemning eller følelse, eller en historie eller en ytring jeg har på hjertet. Når det gjelder respons så kommer det litt an på hva slags ting jeg lager. Hvis det gir folk noe, på en eller annen måte, blir jeg glad. Det er kjempehyggelig å høre “Den er fin”, men spesielt stas er det hvis verket gir dem noe spesielt eller beveger dem.

Hunter S. Thompson by Jonas A Larsen
Hunter S. Thompson

Why do you use ArtRage?

Right from the start I was impressed with the realistic quality of the tools and canvas. I’ve always liked to do the shading with pencil on a a pencil drawing and then colour the illustrations with markers. Before I found artrage I wanted to do this in drawings I colored digitally but pencil didn’t fare so well through the scanning process. ArtRage lets me add as much pencil over the digital colors as I want and it looks as if I’ve done it by hand. It goes hand in hand with digital coloring, and that’s why I love ArtRage: I can combine hand-drawn and digital art in a way I have not seen before.

Moreover, it is a simple and effective program that lets me focus on what I am most interested in, namely creating things.

Where does ArtRage fit into your workflow?

I usually use ArtRage for the entire process, from sketches to finished illustrations. The first sketches are usually handmade, but I scan them afterwards and process them in ArtRage before I start to clean them up.

What are your favourite ArtRage features?

Oh, that’s hard. The pencil, crayon and ink pen. Ink pen is definitely the tool I use most.

Least used?

Glitter-tube, sticker spray and gloop pen . Nothing wrong with these tools, but they have so far not been necessary for the things I do.

Hvorfor bruker dere ArtRage?

Fra første stund ble jeg imponert over den realistiske kvaliteten til både verktøy og lerret. Jeg har alltid likt å gjøre skyggelegging med blyant, om det er en blyanttegning eller tusjede illustrasjoner. Før ønsket jeg gjøre det også på tegninger jeg fargela digitalt, men blyanten klarte seg ikke så bra gjennom scanneprosesen. ArtRage lar meg bruke så mye blyant over de digitale fargene som jeg ønsker, og det ser ut som om jeg har gjort det for hånd. Det går hånd I hånd med digital fargelegging, og det er derfor jeg elsker ArtRage: Jeg kan kombinere håndtegnet og digitalt preg på en måte jeg ikke har sett tidligere.

Dessuten er det et enkelt og effektivt program som lar meg fokusere på det jeg er aller mest interessert i, nemlig å lage ting.

Hvor kommer ArtRage passer inn i arbeidsflyten?

Jeg bruker ArtRage som oftest for hele prosessen, fra skisser til ferdige illustrasjoner. De aller første skissene er som regel håndlagede, men jeg scanner dem inn etterpå og bearbeider i ArtRage før jeg begynner å rentegne.

Hva er din favoritt ArtRage funksjoner?

Oh, den er vanskelig. Blyanten, fargestiften and blekkpennen. Blekkpennen er definitivt det verktøyet jeg bruker mest.

Hva er dine minst brukte ArtRage funksjoner?

Glitter-tuben, klistremerke-spray og gloop pen (som jeg ikke vet eller finner noen oversettelse av). Ingen ting galt med disse verktøyene, men de har så langt ikke vært nødvendig i arbeidet med ting jeg driver med.

Maroder LP Artwork 2 by Jonas A Larsen
Maroder LP Artwork 2
Maroder LP Artwork 1 by Jonas A Larsen
Maroder LP Artwork 1

Do you have any tips for other artists who might want to do the same thing as you?

Believe in what you want to convey. Perhaps most importantly, believe in what you do, that you have something unique or hard to come by. It is necessary to work hard and long with this. Maybe you end up doing things you did not think so much of to begin with, but it can be a whole new world of possibilities you never thought of.

I’m so lucky that I am now working with things I’ve dreamed of, like drawing in Boler, but I also do things I would never have considered just two or three years ago. And I love it, I get to try a lot of new things and developed myself all the time, and it’s incredibly motivating.

Any ArtRage specific tips?

Hmm … Take some time to play around in the program. Creativity is a form of play, so there is nothing negative in just playing. I discovered many options by trying things out, and I always end up making spontaneous designs that do not take more than perhaps half an hour. And try out the different variations and textures all the tools provide. I am quite sure you will discover a lot of nice features that way.

Is ArtRage suited to professional artwork?

Yes, no doubt. I use it as my main application. There may be some who prefer to continue in Photoshop and other software that they are used to, but I would recommend testing out the possibilities within ArtRage. If not for the whole process then for part of it, as I think that ArtRage is unique when it comes to the realistic feeling you get out of the tools. I read that artist Andrew C. Robinson used ArtRage in parts of the work for the gorgeous graphic novel The Fifth Beatle. I would recommend everyone to check out that book, by the way, whether they like The Beatles or not.

Har du noen tips til andre artister som kanskje har lyst til å gjøre det samme som deg?

Tro på det du ønsker å formidle. Det viktigste er kanskje å tro på det du gjør, at du har noe unikt eller eget å komme med. Det er nødvendig for å jobbe hardt og lenge med dette. Kanskje ender du opp med å gjøre ting du ikke tenkte så mye over til å begynne med, men det kan være en helt ny verden med muligheter du aldri har tenkt over.

Jeg er så heldig at jeg nå jobber med ting jeg har drømt om, som å tegne I bøler, men jeg gjør også ting jeg ikke vurderte for bare to-tre år siden. Og jeg elsker det, jeg får prøve mye nytt og utviklet meg hele tiden, og det er utrolig motiverende.

Eventuelle ArtRage konkrete tips?

Hm … Bruk litt tid til å leke deg I programmet. Kreativitet er en form for lek, så det er ingen ting negativt I å leke. Jeg oppdaget mange nmye muligheter ved å prøve meg frem slik, og jeg varmer alltid opp med å lage spontane motiver som ikke krever mer tid enn kanskje en halvtimes tid. Og prøv ut de ulike variasjonene og teksturene alle verktøyene gir. Jeg er helt sikker på at du vil oppdage mye fint på den måten.

Er ArtRage egnet til profesjonell kunstverk?

Ja, ingen tvil. Jeg bruker det som mitt hovedprogram. Det er kanskje noen som foretrekker å fortsette I PhotoShop og andre program de er vandt til, men jeg vil anbefale å teste ut mulighetene med ArtRage. Om ikke for hele prosessen så for deler av den, da jeg mener ArtRage er unikt når det kommer til den realistiske følelsen du får ut av verktøyene. Jeg leste at blant annet kunstneren Andrew C. Robinson brukte ArtRage i deler av arbeidet med den nydelige tegneserieromanen The Fifth Beatle. Jeg vil anbefale alle å sjekke ut den boka , forresten, om de liker The Beatles eller ikke.


You can view more of Jonas A Larsen’s work on his website at jonasalarsen.org and follow him on Twitter and Tumblr.

See more features from our amazing ArtRage artists!
[fp_carousel width=”940″ height=”200″ items=”5″ num=”-1″ speed=”600″ tag=”artist-feature” orderby=”rand” post_type=”post”]

Browse all artist features